ㄧ般公告資料
*
* 分  類: 育兒服務類
* 發布單位: 婦幼及少年福利科
* 發布日期: 2015.06.26
*
* 標題:
  雲林縣居家式托育(保母)人員收退費項目及基準.並公告分區收費情形
*
* 公告依據:
  5522575
*
* 聯絡人:
  張玉欣
* 聯絡電話:
  5522575
* 電子信箱:
  ylhg20472@mail.yunlin.gov.tw
*
* 相關附件:
    》 雲林縣托育人員收退費基準-參考值6.23    下載雲林縣托育人員收退費基準-參考值6.23.pdf
圖示