ㄧ般公告資料
*
* 分  類: 農業安定基金專區
* 發布單位: 農業處
* 發布日期: 2017.02.10
*
* 標題:
  105年農業發展安定基金經費保留彙整說明
*
* 相關附件:
    》 101年度經常門專案保留簽(1062501749)106.02.10    下載101年度經常門專案保留簽(1062501749)106.02.10.pdf
    》 101年度資本門專案保留簽(1062501750)106.02.10    下載101年度資本門專案保留簽(1062501750)106.02.10.pdf
    》 102年度經常門保留彙總說明表106.02.10    下載102年度經常門保留彙總說明表106.02.10.pdf
    》 102年度資本門專案保留簽(1062501752)106.02.10    下載102年度資本門專案保留簽(1062501752)106.02.10.pdf
    》 103年度經常門專案保留簽(1062501753)106.02.10    下載103年度經常門專案保留簽(1062501753)106.02.10.pdf
    》 103年度資本門專案保留簽(1062501754)106.02.10    下載103年度資本門專案保留簽(1062501754)106.02.10.pdf
    》 104年度經常門專案保留簽(1062501755)106.02.10    下載104年度經常門專案保留簽(1062501755)106.02.10.pdf
    》 104年度資本門專案保留簽(1062501756)106.02.10    下載104年度資本門專案保留簽(1062501756)106.02.10.pdf
    》 105年度經常門專案保留簽(1062501758)106.02.10    下載105年度經常門專案保留簽(1062501758)106.02.10.pdf
    》 105年度資本門專案保留簽(1062501759)106.02.10    下載105年度資本門專案保留簽(1062501759)106.02.10.pdf
圖示